Web Analytics

anger control in the room

UNDERSTANDING OF ART

Primitive societies of the universe some gaps in perceptions, in time, have an indirect impact on social relations. In this case people, unconscious, in a way, a “gender” and lead to discrimination. The ongoing social life after the pre-existing knowledge of these loopholes for their own interests masculine power steering forces occurred. The ruling forces in society in various ways and excuses a “sexist perception” has been created. For instance, the anti-psychoanalyst in France Guattari and thinkers such as philosopher Deleuze, Sigmund Frued the “psychoanalyst theory” of the ruling “a masculine way” is not to be based and these masculine theory, the spread are wearing the scientific case and argue that facilitates justified. This edition of masculine power as a result of sick female gender of the restructuring opportunities spirit has caught that way again.

Nowadays, however, it brought about by globalization “sexism new creation” of women has moved the current location, and moods of a completely different point. Complete works produced at this point was carried out in accordance with Guattari and Deleuze’s theory Şizoanaliz. yersizyurtsuzlaştırıl of the origin of the individual on the basis of the theory is based Şizoanaliz. Consistent and well-established concepts, actions, the ground shifted taboo. Created “schizoid personality” their own way and their own experiences, it realizes only in accordance with your wishes. The system seeks to interfere with the subconscious to give direction to his decision. But in the world outside the system established by schizoid personality represents a different area even be conscious of itself. Many things, in fact does not represent what we think. Experienced multi-perspective is the achievement of schizoid personality.

 

 

Anger Control in the Room"

SANAT ANLAYIŞI

İlkel toplumların evren algılayışlarındaki bazı boşluklar, zaman içinde, toplumsal ilişkileri dolaylı olarak etkilemiştir. Bu durum insanları, bilinçdışı bir şekilde, bir “cinsiyet” ayrımına sürüklemiştir. Sonrasında süregelen sosyal yaşantılarda ise, önceden var olan bu boşlukları-bilgisizlikleri kendi çıkarları adına yönlendiren eril iktidar güçleri meydana gelmiştir. Bu iktidar güçleri çeşitli yöntemler ve bahanelerle toplumlarda bir “cinsiyetçilik algısı” yaratmıştır. Örneğin Fransa’nın ünlü anti-psikanalisti Guattari ve filozofu Deleuze gibi düşünürler, Sigmund Frued’in “psikanalist kuramı”nın iktidarın “eril şekilde” temellenmesine yaradığını ve bu eril kuramların, bilim kılıfına giydirilerek yaygınlaşmasını ve meşrulaştırılmasını kolaylaştırdığını iddia etmektedirler. Bu eril iktidar baskısı sonucu hasta ettiği kadın cinsinin ruhlarını yeniden yapılandırılma fırsatını bu şekilde tekrar yakalamıştır.

Günümüzde ise, küreselleşmenin getirdiği “yeni cinsiyetçilik yaratımı” kadınların şu anki konumlarını ve ruh hallerini bambaşka bir noktaya taşımıştır. Tam bu noktada üretilen eserler de Guattari ve Deleuze’un Şizoanaliz kuramı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Şizoanaliz kuramının temelinde bireyin kökenin yersizyurtsuzlaştırılması esas alınmaktadır. Tutarlı ve yerleşmiş kavramların, eylemlerin, tabuların zemini kaydırılır. Yaratılan “şizoid kişilik” kendi yolunu ve kendi deneyimlerini, sadece kendi isteği doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Sistem onun bu kararlarına yön vermek için bilinçaltına müdahale etmek istemektedir. Ancak şizoid kişiliğin kurduğu dünya sistemin dışında, kendinin dahi bilinçli olmadığı farklı bir alanı temsil etmektedir. Birçok şey, gerçekte sandığımız şeyi temsil etmemektedir. Yaşanan çoklu bakış açısı şizoid kişiliğin başarısıdır.

http://saba-baki.blogspot.com.tr/