Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka, “For me, the 1950s were a kind of Golden Age … If I were, for instance, to paint a computer, it would definitely have a pre-war aesthetic to it.”

Jacek Yerka (born. Jacek Kowalski in 1952) is a Polish surrealist painter from Toruń. Yerka’s work has been exhibited in Poland, Germany, Monaco, France, and the United States, and may be found in the museums of Poland.
Yerka began working full-time as an artist in 1980. He had several contracts with galleries in Warsaw and also worked for commissions. He cites Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Cagliostro, Jan van Eyck, and Hugo van der Goes as formative influences on his work. His subject matter ranges from odd beasts to whimsical landscapes incorporating extraordinary architecture, and includes imagery gleaned from his childhood, such as his grandmother’s kitchen.

 

In Polish  by google translate:

Jacek Yerka “Dla mnie 1950 był rodzajem Golden Age … Gdybym był, na przykład, do malowania na komputerze, to na pewno mają przedwojenny estetyczne do niego.”

Jacek Yerka (ur. Jacek Kowalski w 1952) to polski malarz surrealista z Torunia. Prace Yerka został wystawiony w Polsce, Niemczech, Monako, Francji i Stanach Zjednoczonych, a można znaleźć w muzeach polskich.
Yerka rozpoczął pracę w pełnym wymiarze godzin jako artysty w 1980 roku miał kilka umów z galeriami w Warszawie, a także pracował w komisji. Cytuje Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Cagliostro, Jan van Eyck i Hugo van der Goes, jak formacyjne wpływ na jego pracę. Jego tematyka sięga od dziwnych bestii do kapryśnych krajobrazów włączenie niezwykłą architekturę i obejmuje obrazów zaczerpniętych z jego dzieciństwa, takich jak kuchnia babki.

 

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Jacek Yerka |Imaginary Landscapes

Via : http://www.yerkaland.com/

https://www.facebook.com/Yerkaland