Web Analytics

Goodbye Yellow Brick Road

Elton John's Goodbye Yellow Brick Road image by Dennis Gatz

Model: Faith Seaton
Photographer: Dennis Gatz