Web Analytics

Soju Sor |Illustrator

 

Soju Sor is a Vietnamese artist , the colours , images, patterns in her paintings are so heartwarming.

Her characters always have the most realistic expressions and the backgrounds in every single artwork is highlights the character in each individual work.

 

Soju Sor là một nghệ sĩ Việt Nam và các màu sắc, hình ảnh, các mẫu trong những bức tranh tuyệt đẹp của cô rất cảm động.

nhân vật của cô luôn có những biểu hiện thực tế nhất và các hình nền trong mỗi tác phẩm nghệ thuật duy nhất là điểm nổi bật của nhân vật trong mỗi công việc cá nhân.

Soju Sor |Illustrator

 

 

 

 

 

Soju Sor |Illustrator

Soju Sor |Illustrator

Soju Sor |Illustrator

Source: nhienan.deviantart.com