Web Analytics

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen is an award-winning illustrator and gallery artist.

Tran Nguyen born in Vietnam and raised in the States, she is fascinated with creating visuals that can be used as a psycho-therapeutic support vehicle, exploring the mind’s landscape. Her paintings are created with a soft, delicate quality using colored pencil and acrylic on paper.

Nguyen has worked for clients such as Playboy, Tor, McDonald’s, Chateau St. Michelle Winery, and has showcased with galleries in California, New York, Spain, and Italy. She is currently represented by Richard Solomon and Thinkspace gallery.  She got her BFA in Illustration, Savannah College of Art and Design.

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Trần Nguyễn là một họa sĩ minh họa và phòng trưng bày nghệ sĩ đoạt giải thưởng.

Trần Nguyễn sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Mỹ, cô bị cuốn hút với việc tạo ra hình ảnh có thể được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ tâm lý trị liệu, khám phá cảnh quan của tâm trí. bức tranh của cô được tạo ra với một phần mềm, chất lượng tinh tế sử dụng bút chì màu và acrylic trên giấy.

Nguyễn đã làm việc cho các khách hàng như Playboy, Tor, McDonald, Chateau St. Michelle Winery, và đã giới thiệu với các phòng trưng bày ở California, New York, Tây Ban Nha và Ý. Cô hiện đang được đại diện bởi Richard Solomon và Thinkspace thư viện.  Cô đã BFA cô trong minh họa, Savannah College of Art and Design.

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Image may contain: 1 person

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Tran Nguyen |Freelance illustrator

Via : http://www.mynameistran.com

Tran Nguyen |Illustrator Artist